Polityka Prywatności

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

Zasady Polityki Prywatności

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki Foxfoto s.c. Marcin Wieloch, Michał Włodarczyk z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy: 94-227. Adres korespondencyjny: Łódź 91-341, ul. Brukowa 10.

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

FOXFOTO s.c. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:
a) realizacji obrotu handlowego;
b) komunikacji;
c) działań marketingowych i promocyjnych;

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do powyższych celów, FOXFOTO s.c.
będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji zamówień,
W tym w szczególności:

  • Firmy kurierskie
  • Dostawcy usług i płatniczych oraz bankom
  • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa
  • Podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowe
  • Firmy świadczące naszej firmie usługi z zakresu IT
  • Partnerzy serwisowi

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić sprzedaż.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności prowadzących do zawarcia umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a) dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b) sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c) usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

-dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
-wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
-wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FOXFOTO s.c.
-dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający FOXFOTO s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– FOXFOTO s.c. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FOXFOTO s.c. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

e) przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f) wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

g) sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez FOXFOTO s.c. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane przetwarzane będą do czasu obowiązywania umowy sprzedaży, a także po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.; W pozostałym zakresie dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,
e-mail: biuro@foxfoto.pl. Adres korespondencyjny: Łódź 91-341, ul. Brukowa 10

 

Fdirect Healthcare Solutions

Jesteśmy tu by zadbać o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo

+48 733 750 430

info @ fhcsolutions.eu

ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

FOXFOTO s.c. M. Włodarczyk, M. Wieloch z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, REGON: 473304713, NIP: 9471916045

Call Now ButtonPOŁĄCZ